Behandlingsmetoden skal skræddersyes til dig og dine behov?

Viden og erfaring vs. behandlingmetoden

Er viden og erfaring med klientens problemer vigtigere end behandlingsmetoden? En psykologisk behandlingsmetode er en beskrivelse af, hvordan bestemte psykiske udfordringer og lidelser skal behandles. En psykologisk behandlingsmetode testes ud fra en monodiagnostisk forsøgsgruppe, dvs. en forsøgsgruppe der har netop den psykiske lidelse, som behandlingsmetoden har til formål at kunne behandle. Når metoden efterprøves, udarbejdes der en behandlingsmanual, der beskriver hvordan behandlingen skal udføres. Det betyder, at en behandlingsmetode er udviklet til specifikke psykologiske problemer og udfordringer. Flertallet at dem der har psykiske udfordringer har diagnosekriterier fra flere diagnoser. En behandlingsmetode tager derfor sjældent højde for alle de udfordringer og problemstillinger som klienten måtte have. Behandlingsmetoden tager heller ikke højde for den individuelle måde som de psykiske problemer og udfordringer fremtræder på. Jeg mener derfor, at et behandlingsmæssigt afsæt i en enkelt behandlingsmetode er for begrænset, med risiko for at overse væsentlige elementer. Herudover er det nødvendigt, at psykologen har en bred og solid viden og erfaring, da det er en forudsætning for, at udføre metoden i praksis.

Er behandlingsmetoden af typen “one size fits all?

Psykologen skal have en solid teoretisk viden og solid erfaring som fundament for, at kunne anvende en psykisk behandlingsmetode på en kvalificeret måde. Det er afgørende for et godt behandlingsresultat, at psykologen er i stand til, at vurdere klientens problemer og udfordringer præcist og nuanceret for, at kunne hjælpe dig på kvalificeret måde. En forudsætning for, at psykologen kan hjælpe en klient er, at psykologen har forstået klientens udfordringer og problemer på en retvisende måde. Psykologiske behandlingsmetoder indebær den risiko, at de bliver anvendt som “one size fits all”.
psykologiske behandlingsmetoder er udviklet til specifikke psykologiske lidelser, der er beskrevet i et diagnosesystem. Diagnosticerede psykiske lidelser forstås ud fra en sårbarhedsmodel, kaldet den “biopsykosociale” sårbarhedsmodel. Dvs. at der er i større eller mindre grad er biologiske, psykologiske og sociale årsagsforhold, der forårsager lidelsen. Behandlingsmetoden retter sig oftest mod de psykologiske aspekter. I realiteten er der oftest også en række belastnings faktorer af social karakter, det indebær et behov for en forståelse af det sociale og dermed det relationelle og dermed kommunikation.

Om behandlingsmetoder

Hvad er en psykologisk metode, og hvordan bliver metoden testet? Det typiske test scenarie er, at man udvælger en monodiagnostisk forsøgsgruppe til afprøvning af metoden. En monodiagnostisk forsøgsgruppe er en gruppe personer der har samme diagnose, og som ikke har andre diagnoser og eller diagnosekriterier. Herefter bliver der udarbejdet en manual der beskriver, hvordan den psykologiske metode skal anvendes i praksis.
Der er to issues
1) I praksis er det sjældent, at personer kun har diagnosekriterier fra en enkelt diagnose. Almindeligvis er der ofte diagnosekriterier fra flere problemkomplekser. Det betyder, at den psykologiske metode i praksis ikke dækker alle de problemer som klienten har. Metoden passer derfor sjældent helt til de problemer som klienten kommer med.
2) Her udover er det tvivlsomt om menneskelige problemer og udfordringer kan beskrives tilstrækkeligt detaljeret og nuanceret i en metode eller manual.
Til sammenligning kan man spørge sig, om man vil kunne reparere en bil ud fra en manual uden, at have viden og erfaring med reparation af biler? Metoden udgør så at sige em ramme for behandlingen, Den behandlingsmæssige praksis er afhængig af psykologens viden og erfaring. Viden og erfaring er selvsagt afgørende for et godt behandlingsresultat. Min pointe er, at betydningen af psykologens viden og erfaring ofte underspilles i metodens favør. Psykologens specialviden og erfaring er en forudsætning for et godt behandlingsresultat. Viden og erfaring er vigtigere end valg af metode, selv om metoden også er vigtig.

pointer:

En behandlingsmetode som tilgang til løsning af en psykologisk problematik eller udfordring er i sig slev utilstrækkelig. Ofte er der behov for, at kombinere elementer fra flere behandlingsmetoder. og ikke mindst, er fundamentet for en metodisk behandlingsindsats, at psykologen har en bred og solid teoretisk og erfaringsmæssig fundament for, at kunne yde psykologhjælp på en kvalificeret måde.
Der er ofte en social komponent i psykiske udfordringer og problemer, det afgørende i den sociale komponent er det relationelle og kommunikationen. En psykolog må derfor have viden om det relationelle om kommunikation for, at kunne yde psykologhjælp på en kvalificeret måde.

 
 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/behandlingsmetoden/