Parforhold kræver dialog og gensidig respekt

Parforhold kræver dialog og gensidig respekt

 

God kommunikation er afgørende for et godt parforhold. Mange mænd oplever, at det er kvinden der taler mest i parforholdet, samt definere “spillereglerne” i parforholdet. Mændene kan ofte føle, at de er kvinden underlegen hvad angår sociale færdigheder. Derfor kan der være behov for, at man som mand tager udfordringen op, og begynder at arbejde med egne sproglige og sociale kompetencer.

Dialog om grænser i dit parforhold?

Du skal kende dine egne grænser for, at kunne sige til og fra. Samt vide hvordan du giver udtryk for dine grænser, her kan du trække på viden om assertion. Assertion er en dialog form hvor ligeværdighed og gensidig respekt er i centrum. Når du og din partners ønsker og behov ikke er sammenfaldende, kan det være en udfordring at blive enige. Her kan assertiv kommunikation anvendes. Når man som par har modstridende ønsker og behov kræver det gensidig respekt og en ligeværdig dialog, at tale sig frem til en løsning. Når ønsker og behov samt grænser drøftes, så skal misforståelser og fejltolkninger undgås. Derfor er forståelseskontrol og forventningsafstemning afgørende. Forståelseskontrol og forventningsafstemning medvirker også til, at præcisere jeres ønsker og behov samt grænser. Dialogen i parforholdet er afgørende for jeres trivsel. En god kontakt kræver, at i er åbne og ærlige, og taler om tingene på en ligefrem og respektfuld måde. Integritet er vigtigt i et parforhold, det handler om at få integreret hensynet til dig og din partner i den måde i omgås på. Du varetager bedst dine egne ønsker og behov samt grænser, hvis du samtidig er opmærksom på din partners ønsker, behov og grænser osv.

Er du for selvudslettende i dit parforhold?

Har du fået en rolle i parforholdet som den, der tilpasser sig til den andens behov og ønsker, og har du behov for at ændre på det?
Der er to yderpoler på skalaen
1) Du har påtaget dig rollen som den, der imødekommer den andens ønsker og behov eller
2) Du bliver presset til, at imødekomme den andens ønsker og behov.
Når du skal ændre på din rolle som den der imødekommer din partners ønsker og behov, så har du behov for, at kunne formulere dig klart og forståeligt. Du er nød til at sikre dig, at din partner forstår dit budskab. Er grænserne utydelige, og er ønsker og behov uklare, så har parterne hver i sær ikke noget at styre efter. Her anvendes afklarende spørgsmål og forståelseskontrol. Formålet her med er, at undgå misforståelser og fejltolkninger. Du skal kunne forklare dine grænser samt sætte ord på dine ønsker og behov. Den kommunikationsform kaldes med et fagord assertiv kommunikation. Assertiv kommunikation er klar og tydelig kommunikation af dine tanker, følelser og behov, kommunikationen er gensidig, respektfuld og direkte.

Dialog om ændring af forventninger og roller

Det er ikke tilstrækkeligt, at beslutte sig for en ændring eller justering af de indbyrdes roller. Det er også nødvendigt at vide, hvordan man ændre de indbyrdes roller og reaktionsmønstre. Det er nødvendigt, at tale sammen om hvordan man taler sammen og forholder sig til hinanden. Det kaldes med et fagord “metakommunikation” eller kommunikation om kommunikation. Det er ikke tilstrækkeligt, at kræve gensidig respekt, man skal også vide hvordan man opnår det. Der er behov for, at begge parter i parforholdet kommunikere klart og tydeligt for, at opnå gensidig respekt. Mange søger parterapi for at få hjælp til denne proces, det lykkes oftest for de par der ønsker gensidig respekt for hinandens grænser, og som magter en konstruktiv dialog i parforholdet.
 
parforhold

Grænseoverskridende kommunikation i parforhold.

I et parforhold hvor der ikke er gensidig respekt for hinandens grænser, kan den forurettede part ønske at hævde sine egne grænser. De personlige grænser kan håndhæves ved at anvende assertiv kommunikation. Assertiv kommunikation indebær, at man klart, tydeligt og eksplicit, give udtryk for sine ønsker og behov på en selvsikker måde, med respekt for egne og den andens grænser. I det tilfælde hvor det ikke lykkes, at have en konstruktiv dialog. Kan det føre til stress frustration og en følelse af magtesløshed og vrede. Det kan skylles uformåenhed i forhold til at føre en konstruktiv dialog, eller det kan skyldes en asymmetrisk relation, som den stærke part ikke ønsker ændret. Bliver afmagten og vreden for gennemgående, kan den forurettede part tager stærkere virkemidler i anvendelse for, at genoprette kontrollen over egne grænser. I det tilfælde er der risiko for, at de stærkere virkemidler bliver intimideringskommunikation og manipulation.
Intimideringskommunikation er kommunikation der har til formål, at presse den anden følelsesmæssigt til at underkaste sig ved, at gå på kompromis med sin sunde fornuft. Hvis den forurettede part i et parforhold, benytter intimideringskommunikation, så kan det enten medføre et højt konflikt niveau eller rollerne kan skifte, så den forurettede part bliver den der er grænseoverskridende og kommer til at intimidere den anden. Sidstnævnte kan afholde den “svage part” fra at hævde sin ret, da vedkommende ikke ønsker at blive grænseoverskridende.

Intimiderings kommunikation og manipulation

Gensidig tillid og respekt samt ordentlighed er fundamentet for et godt parforhold. Behandler man ikke hinanden ligeværdigt og med respekt så har parforholdet trange kår.
Derfor er det ikke gangbart, at intimidere sin partner til at gå på kompromis med hans hendes grænser. Man må heller ikke gå på kompromis med sine egne grænser eller manipulere sin partner. fx forsøge at definere sin partners rolle direkte eller indirekte ved, fx at fremhæve bestemte træk hos partneren, så partneren fremstår på en misvisende negativ måde.
Man må heller ikke definere den fælles kontekst, på en måde der gør det muligt at udnytte partneren. Et karikeret eksempel “Du får lov at bestemme alle de ting vi er enige om, for at der skal være balance i parforholdet, så skal jeg bestemme resten. Det er indlysende, at den retorik er upassende.

Læs mere om intimideringskommunikation

Hvad er en god dialog?

Dialogen i et parforhold skal være meningsfuld og tjene et formål, og der skal være gensidig respekt. 1) Forståelseskontrol er vigtigt for at undgå misforståelser og fejltolkninger. I skal løbende sikre jer, at i forstår hinanden rigtigt. 2) Taleturene i dialogen må ikke være så lange, at partneren taber tråden. 3) Der må kun være et budskab i hver taletur 4) Budskabet i taleturen skal være klart og tydeligt. 5) Begge parter i dialogen skal kunne komme til orde på en ligeværdig måde. 6) Man må ikke presse eller manipulere sin partner. 7) Integritet er afgørende i din relation til din partner. Du skal både tage højde for dine egne og din partners ønsker og behov. “Happy wife happy life” frit oversat (en glad partner giver et godt liv) 8) dialogen skal være assertiv og ligefrem, og man må ikke fortie ting og holde oplysninger tilbage for sin partner. 9) Intimideringskommunikation og manipulation skal undgås. 10) Man skal selvsagt være åben og ærlig over for hinanden.

Læs også om parterapi til dig og din partner

Hvad skaber en god og nær kontakt i parforhold

Opmærksomhed på din partner, er afgørende for en god og nær kontakt i parforholdet. Det er afgørende for kvaliteten af kontakten i et parforhold, at forholde jeg oprigtig interesseret til det den anden siger, herudover er det helt afgørende at være opmærksom på kommunikationsprocessen imellem jer. Kommunikationsprocessen er afgørende for en god og nær kontakt i et parforhold. Det afgørende er en erkendelse af det fælles, eller det man kommunikere om. Hensigten med opmærksomheden på kommunikationsprocessen er at øge, det man med et fagord kalder, intersubjektiviteten i dialogen. Intersubjektivitet er en fælles erkendelse af det der tales om. Forståelseskontrol er en del af kommunikationsprocessen, men intersubjektivitet er afhængig af en opmærksomhed på kommunikationsprocessen med det formål, at understøtte den fælles erkendelse af det man taler om. Intersubjektivitet er karakteriseret ved, at opmærksomheden både rettes imod det dialogen handler om, men også processen i dialogen med det formål, at øge den fælles erkendelse og forståelse. Det er karakteristisk, at taleturene skifter forholdsvis hyppigt. De hyppige skift kan bestå i enkelte ord og ordsammensætninger som fx, hmm, nå, hvordan det, det er jeg ikke helt sikker på jeg forstår, skal det forstås på den måde osv. små tilkendegivelser af, hvordan man forstår den anden. Eller fokus på at forstå hinandens budskaber gennem uddybning ved nuancering og differentiering af budskabet i dialogen. Kommunikationsformen skaber ofte en god og nær kontakt i et parforhold.

Hvordan gennemskuer du det der sker i parforholdet?

Samtaleanalyse kan anvendes til at analysere og afkode, det der sker i relationen imellem dig og din partner. Men hvad er samtaleanalyse? Og hvordan kan det bruges til, at afkode de dynamikker der er i et parforhold? I modsætning til intersubjektivitet, der handler om erkendelse af de budskaber der udveksles, så handler samtaleanalyse om afkodning af måden der kommunikeres på eller strukturen i kommunikationen.
Hvordan kan samtaleanalyse anvendes i fx parterapi, og udvikling af parforholdet? Samtaleanalyse er analyse af den kommunikation der udspiller sig i relationer. Redskabet kan anvendes til at afkode tilbagevendende mønstre i kommunikation. De mønstre der kan afdækkes med samtaleanalyse, er mønstre som ikke fagfolk vil opleve som karakteristika ved en person eller personlighedstræk. Dvs. mønstre i kommunikationen der går igen på den måde, at de samme mønstre optræder på tværs af forskellige situationer. Det kan fx være, at personen er genert og indadvendt eller konfliktsky. De træk vil med stor sandsynlighed være tilbagevendende træk, på tværs af forskellige situationer. Når det forholder sig på den måde bliver det muligt, at arbejde med disse mønstre med forandring for øje. Eller det bliver muligt, at imødegå andres negative reaktionsmønstre på en mere hensigtsmæssig måde.
Du kan læse mere om samtaleanalyse eller relations analyse ved at trykke på nedenstående link.
Læs mere om relations analyse

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/parforhold/